Utdyping

Utdyping er gjerne aktuelt i forkant av konstruksjonsarbeid, kaianlegg, skipsfarled, kanaler, landfall for røranlegg og for å øke vanngjennomstrømning i havnebasseng.

Se referanseprosjekter her.
Om utdyping
Av metoder som benyttes er blant annet boring, sprengning, pigging, saging, oppsprekking av fjellmasser med hydrobagger, blåsing med thruster, mudring, sugemudring og miljømudring.

Mudring består av utgraving av masser under vann der massene kan være leire, silt (avleiret slam), sand, alle typer morenemasser og fjellmasser som er utsprengt under vann. Muddermasser vil som regel bli gravd eller grabbet opp i en dumpelekter og deretter slept til godkjent dumpeplass for deponering eller fraktet til land.

Enhver mudre- eller dumpeoperasjon krever tillatelse fra det offentlige. Ta gjerne kontakt med oss for veiledning.